počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
nejprodávanější produkty
nejnovější produkty

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 

A. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 367/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád je závazným ustanovením a blíže vymezuje a upřesňuje vzájemný obchodní vztah, podmínky  práva a povinnosti prodávajícího (dále prodávající), kterým je Jefro, s.r.o., 9.května 29, 436 01 Litvínov, IČO: 28696620, DIČ: CZ28696620 a kupujícího (dále kupující, spotřebitel).

2. Reklamační řád se stává závazným pro obě strany od data přijetí objednávky kupujícího prodávajícím (okamžik uzavření kupní smlouvy) a vztahuje se na zboží u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží

1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho přebírání od České pošty nebo společnosti PPL.

2. Vykazuje-li zboží zjevné vady, za které se považují vady zjistitelné při převzetí zboží (zejména porušený obal), je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě je kupující povinen sepsat se zaměstnancem České pošty či přepravní společnosti PPL protokol o poškození zásilky. Kupujícímu zůstává (v tomto případě) nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny (dle volby kupujícího).

3. V případě, že kupující zásilku od České pošty či přepravní společnosti PPL převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů toto písemně oznámit prodejci.

C. Vrácení zboží bez udání důvodů

1. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

3. Na vrácení zboží je nutno prodávajícího předem upozornit e-mailem na jefro@jefro.cz . Do e-mailu je třeba uvést: Datum objednávky ve formátu DD.MM.RRRR, číslo objednávky, číslo účtu na které je vrácení peněz požadováno, datum a podpis.

4. Zboží musí být vráceno v originálním obalu, musí obsahovat veškeré díly a příslušenství jako při dodání zboží kupujícímu. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (prodejní doklad a hotové). Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím kupujícímu neprodleně převodem na účet vráceny peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno v našem obchodě. Náklady na doručení zboží zpět nese kupující.

5. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu.

6. Poplatky za poštovné a balné jsou kupujícímu vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.

D. Záruční podmínky

1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

2. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a na většinu prodávaných výrobků je poskytována v délce 24 měsíců.

4. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena prodávajícím na záručním listě.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

1. Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2.  Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží.

3. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné,  vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží.

4. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

E. Vyřízení reklamace

1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se reklamace vady uplatňuje vždy na adrese: JEFRO, s.r.o., Náměstí míru 338, 436 01 Litvínov. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na adresu zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží by mělo být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.

2. Reklamace se uplatňuje jednostranný právním úkonem kupujícího. Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše jak se vada projevuje a sdělí jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol).

3. Reklamaci provádí kupující písemně a e-mailem doručí prodávajícímu. Bez předchozího písemného oznámení reklamace v žádném případě neposílejte zboží na adresu prodávajícího.

4. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě (fakturu), záruční list a vadný kompletní výrobek. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit proces reklamace.

5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

6. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

7. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.

 

F. Rozsah záruky (neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci)

1. Pokud byla reklamace neoprávněná, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

2. Záruka zaniká v následujících případech:

a) Při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci (mezi dokumentaci patří i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží.

b) Při nešetrném, nadměrném a násilném zacházení, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího zacházení, zásahem vyšší moci.

3. Záruka se nevztahuje na:

a) Škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením či elektrostatickým nábojem.

b) Vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou.

c) Poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

G. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace použijte tento kontakt:

JEFRO s.r.o., 9.května 29, 436 01 Litvínov, e-mail:jefro@jefro.czTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny.

H. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto reklamačním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. března 2015